dcsimg

Sverige

Baxter

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION OM KORREKT ANVÄNDNING AV TISSEL OCH ARTISS VID SPRAYAPPLICERING

Livshotande/dödlig luft- eller gasembolism har skett vid användning av en tryckluftsregulator för att administrera fibrinvävnadslim. Sådana händelser tycks vara relaterade till användning av sprayapplikator vid ett högre tryck än rekommenderat och/eller för litet avstånd till vävnaden.
Vid applicering av Tisseel/Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren.

Applicering av Tisseel/Artiss med hjälp av ett sprayset, ska endast användas om det är möjligt att noga kunna avgöra sprayningsavståndet som rekommenderas av tillverkaren. Spraya inte på närmare avstånd än vad som rekommenderas. Tisseel/Artiss ska endast rekonstitueras och administreras i enlighet med instruktionerna och tillsammans med de apparater som rekommenderas för denna produkt.

När Tisseel/Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft‑ eller gasembolism.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

För detaljerad information om korrekt användning av Tissel/Artiss, vänligen se länkarna nedan:

Ytterligare länkar

Läkemedelsverket
Fass

[an error occurred while processing this directive]