dcsimg

Suomi

Baxter

Tärkeää turvallisuustietoa koskien Tisseel/Artiss -valmisteita kun paineilmaa käytetään applikointiin

Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita on esiintynyt käytettäessä kudosliimojen applikoimiseen ruiskutuslaitteita, joissa on painesäädin. Tämä tapahtuma vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua suuremmalla paineella ja/tai lähellä kudoksen pintaa. Kun käytät Tisseel/Artiss -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan suosittelemaa painetta.

Tisseel/Artiss -kudosliimaa on applikoitava vain, jos on mahdollista arvioida ruiskutusetäisyys tarkasti valmistajan suositusten mukaisesti. Älä ruiskuta lähempää kuin suositellulta etäisyydeltä. Tisseel/Artiss -valmisteita saa sekoittaa ja applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja suositelluilla laitteilla.

Ruiskutettaessa Tisseel -valmistetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 Fimea

Tisseel/Artiss kudosliimojen oikeaan käyttöön liittyvät ohjeet, katso alla olevat linkit:

[an error occurred while processing this directive]