dcsimg

Česká republika

Baxter

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ APLIKACE SPREJEM PŘÍPRAVKŮ TISSEEL/TISSEEL Lyo/ ARTISS

Při použití sprejovacích zařízení, která k podávání fibrinových tkáňových lepidel využívají regulátor tlaku, se objevily život ohrožující/fatální případy vzduchové nebo plynové embolie. Zdá se, že je tato událost spojena s použitím sprejovacího zařízení při vyšším než doporučeném tlaku a/nebo v přílišné blízkosti k povrchu tkáně.
Při aplikaci přípravků TISSEEL/ TISSEEL Lyo/ ARTISS pomocí sprejovacího zařízení se ujistěte, že používáte tlak v rozmezí doporučeném výrobcem tohoto zařízení.

Aplikace přípravků TISSEEL/ TISSEEL Lyo/ ARTISS sprejem by se měla používat pouze v situacích, kdy lze přesně změřit sprejovací vzdálenost; ta musí být v souladu s doporučeními výrobce. Nesprejujte blíže než z doporučované vzdálenosti.
Přípravek TISSEEL Lyo by měl být rekonstituován a podáván v souladu s pokyny a doporučeními výrobce  sprejovacího zařízení .

Kvůli riziku výskytu vzduchové nebo plynové embolie je třeba během sprejování přípravku TISSEEL, TISSEEL/ TISSEEL Lyo/ ARTISS hlídat, zda u pacienta nedochází ke změnám krevního tlaku, pulzu, saturace kyslíkem nebo obsahu CO2 ve vzduchu na konci výdechu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Podrobné informace o správném používání přípravků TISSEEL/ TISSEEL Lyo/ ARTISS naleznete na níže uvedených odkazech:

Další odkazy

SÚKL 
SÚKL - Souhrn údajů o přípravku
SÚKL -Důležité bezpečnostní informace