dcsimg

Български

Baxter

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА TISSEEL/ARTISS ПРИЛАГАН КАТО СПРЕЙ

При използване на спрей устройства с регулатор на налягането за приложение на фибринови тъканни лепила е настъпвала животозастрашаваща/фатална въздушна или газова емболия. Това събитие изглежда свързано с употребата на спрей-устройството при налягане, по високо от препоръчителното и/или в непосредствена близост до тъканната повърхност. 
Когато прилагате TISSEEL/ARTISS със спрей устройство, използвайте налягане, в границите на налягането, препоръчано от производителя на спрей устройството.

TISSEEL/ARTISS трябва да се използва като спрей само, ако е възможно точно да се прецени разстоянието на пръскане, както е препоръчано от производителя. Не пръскайте от разстояние, по малко от препоръчителното.
TISSEEL/ARTISS трябва да се приготвя и прилага съгласно указанията и с изделията препоръчани за този продукт.

Когато прилагате TISSEEL/ARTISS като спрей, трябва да се наблюдават промените в кръвното налягане, пулса, кислородната сатурация и крайния експираторен CO2 поради вероятността от развитие на въздушна или газова емболия.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, Tел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg

За подробна информация относно правилната употреба на <АРТИС/ТИСИЛ>, моля вижте линковете по-долу:

Допълнителни препратки

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Притежател на разрешението за употреба
Бакстер България ЕООД
бул. България 45
1404 София
тел.: +359 2 980 8482
факс: +359 2 981 2993

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: [email protected]
www.bda.bg /Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

[an error occurred while processing this directive]